Aktualizace: 23.10.2019

Podmínky pro uživatele informačního portálu sněhové zpravodajství

 1. Provozovatel Serveru je i správcem Serveru (dále jen Správce). Tento Server poskytuje služby, které umožňují uživatelům zobrazovat textové a obrazové informace (dále jen Data). Při používání jednotlivých služeb a produktů může Server využívat nabízených služeb propojených serverů.
 2. Data zveřejněná na Serveru mají informativní charakter a mohou obsahovat nepřesnosti. Informace poskytnuté na tomto serveru byly zajištěny Správcem na základě veřejně přístupných informací a dat z jiných zdrojů. Data jsou průběžně aktualizována a doplňována tak, aby byla zajištěna co největší přesnost prezentovaných dat.
 3. Zveřejněná Data jsou poskytována Správcem bez záruky. Správce si vyhrazuje právo měnit nebo upravovat obsah stránek bez jakéhokoliv upozornění. Neručí za jejich správnost, úplnost a přesnost obsahu. Správce nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s používáním Serveru.
 4. Uživatelem služeb Serveru je každá osoba, která při využívání služeb tohoto Serveru souhlasila s těmito Podmínkami anebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje, nebo se již zaregistrovala.
 5. Registrovaný uživatel musí při registraci vyplnit povinné údaje a může vyplnit údaje nepovinné. Nepovinné údaje, které mohou mít charakter osobní povahy, nebudou poskytovány třetí straně.
 6. Správce neshromažďuje žádná osobní Data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne tato Data dobrovolně. Osobní Data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb Serveru, účastní se průzkumů, přihlašuje se k odběru informací, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány ani prodány třetí straně. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mohou být na jeho e-mailovou adresu, kterou uvedl v registraci v souvislosti s užíváním služeb Serveru, zasílány informativní nebo reklamní e-maily, které ze strany Správce, ani Uživatele, nebudou brány jako „spam“. Původcem těchto e-mailů je Správce Serveru.
 7. Data vložená na Server, která budou v rozporu se zákony platnými v České republice nebo budou v rozporu s dobrými mravy, mohou být smazána.
 8. Správce nepřebírá odpovědnost za externí www stránky s odkazy na Server ani za odkazy ze Serveru na www stránky, které Správce nevlastní.
 9. Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či nahodile vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 10. Správce je oprávněn, bez souhlasu Uživatelů a i bez předchozího oznámení, služby Serveru upravovat nebo obnovovat.
 11. Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li Uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Správcem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.
 12. Vyžádejte si písemný souhlas provozovatele v případě kopírování obsahu serveru.
 13. Dodavatelé třetí strany včetně společnosti Google používají soubory cookie k zobrazování reklam na webových stránkách Sněhové zpravodajství na základě předchozích návštěv uživatelů.
 14. Díky souboru cookie DART může společnost Google a její partneři zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na stránkách Sněhové zpravodajství a dalších stránkách internetu.
 15. Uživatelé se mohou od používání souboru cookie DART odhlásit na odhlašovací stránce inzerce.
 16. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.
Data poskytují HolidayInfo, © Sitour CZ a e-Počasí